VEDTÆGTER

Vedtægter for Svaneke Kunst- og Kulturforening (SKK).

(Tidligere Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening.)

 

 § 1. Navn og hjemsted.

 Foreningens navn er Svaneke Kunst- og Kulturforening, i daglig tale kaldet SKK. Dens hjemsted er Svaneke, Bornholm.


§ 2. Formål.

 Foreningen har til formål at inspirere og medvirke til at fremme og udbrede kunst og kultur på Bornholm.. Dette kan ske gennem afholdelse af       litteraturarrangementer, foredrag, koncerter, kunstudstillinger o.l.

Endvidere skal foreningen medvirke til at udbrede kendskabet til det særlige bornholmske kulturliv i samspil med det omgivende samfund.


§ 3. Medlemmer.

 Som foreningens medlemmer kan optages personer, virksomheder og foreninger. Familiemedlemskab giver to stemmer, øvrige medlemskaber én  stemme. Medlemskabet bortfalder, ved manglende kontingentindbetaling.


§ 4. Kontingent og regnskabsår.

 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Frivillige bidrag og gaver   kan modtages til enhver tid og under enhver form, herunder også som legater og arv.


§ 5. Foreningens ledelse.

 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vælger bestyrelse og revisor, godkender regnskab, fastsætter kontingent og   godkender vedtægtsændringer.

 

 Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I lige år afgår 3 - 4 medlemmer, og i ulige afgår 2   - 3 medlemmer. 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.


 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte   et forretningsudvalg efter eget skøn.


§ 6. Generalforsamling.

 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3   ugers varsel og indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå.


   1. Valg af dirigent.

   2. Bestyrelsens beretning.

   3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

   4. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent.

   5. Indkomne forslag.

   6. Valg af bestyrelse.

   7. Valg af suppleanter.

   8. Valg af revisor.

   9. Eventuelt.


 Af dagsordenen kan det fremgå, hvem bestyrelsen foreslår til ledigblevne poster som bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, forslag om   kontingentets størrelse samt bestyrelsens og medlemmernes eventuelle forslag til generalforsamlingen.


 Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens sekretariat i hænde senest 10 dage   inden generalforsamlingen.


 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt anmoder   herom.


 Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet og bestyrelsen skal da senest 3 uger efter anmodningens   modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel.


 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.


 Er der ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Kandidater   med de højeste stemmetal er valgt. Kan det nødvendige antal ikke findes på grund af stemmelighed, foretages der omvalg mellem de således   berørte kandidater.


 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 7. Ændring af vedtægter.

 Forandring i vedtægterne, som foreslås af andre end bestyrelsen, såvel som foreningens frivillige opløsning, af hvem denne end foreslås, kan   kun vedtages når halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen.


 Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, træffes med simpelt flertal afgørelse om, hvorvidt forslaget skal forelægges en ekstraordinær   generalforsamling, hvor afgørelsen træffes uanset de fremmødte medlemmers antal.


§ 8. Tegningsregler.

 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med en af bestyrelsen udpeget person.


§ 9. Revision.

 Revision af foreningens regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor.


§ 10. Foreningens opløsning.

 Foreningen kan opløses ifølge generalforsamling, jvf. § 7. 

 

 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue en eller flere foreninger eller personer tilknyttet det kulturelle miljø på   Bornholm. Generalforsamlingen kan overlade til bestyrelsen at varetage fordeling efter ovennævnte kriterier.


 Dog skal midler, som er modtaget som tilskud fra kommunale eller andre offentlige myndigheder, og som ikke er brugt på tidspunktet for   opløsningen, tilbagebetales til vedkommende offentlige myndighed.


§ 11. Ikrafttræden.

 Vedtægtsændringer vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 6.december 2021 træder i kraft den 1. januar 2022.

-----------------------------------

Oprindelig vedtaget på den stiftende generalforsamling i Svaneke den 10. Juni 2002.

Ændringsforslag i § 1, 2, 10 og 11 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 6. december 2021.