Ekstraordinær Generalforsamling 6. december 2021

MOTIVERING v. foreningens formand Vibeke Eskesen

 

Det er vigtigt for foreningen at understrege, at denne ekstraordinære generalforsamling IKKE handler om at nedlægge Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening (SKK). Men da virkeligheden for foreningen hen over 2020 viste sig ikke at blive den, vi havde håbet, er vi nødt til at foretage et par konsekvensændringer i vedtægterne. Derfor denne ekstraordinære generalforsamling. Og for lige at opsummere: Der er altså ikke tale om en ny forening: medlemmerne er de samme – hovedformålene er de samme – bestyrelsen er den samme – formuen, herunder tilgodehavender og gæld, tilhører stadig den samme forening. Og CVR nummeret vedbliver at tilhøre foreningen – som blot ændrer sit navn.

 

Lidt om baggrunden for ændringen:

 

OM SVANEKEGAARDEN OG SKK – TIL OG MED 2020

Fonden Svanekegaarden, der blev indviet i 1991, er en selvejende institution. Den ledes af en bestyrelse, som holder møde ca. 4-5 gange om året. Bestyrelsens forretningsudvalg samarbejder tæt sammen med husets administration. Mie Hjort er daglig leder, Lars Hansen er pedel, og de udgør tilsammen Svanekegaardens personale – begge ansat på fuld tid.

 

Oprindelig havde Fonden kun program i sommersæsonen. Derfor blev Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening dannet i 2002 med det primære formål at inspirere fonden og skabe lokalt liv i Svanekegaarden de to tredjedele af året, hvor Fonden ikke var på banen. Og den målsætning synes vi, vi har levet op til. 

 

Med tiden blev det sådan, at begge parter er på banen året rundt. Fonden har arrangementer hele året, SKK havde en række arrangementer uden for højsæsonen samt en Kyndelmissekoncert; desuden har Kunst- og Kulturforeningen fra efteråret 2014 og til og med 2020 stået for alle husets udstillinger. Medlemmer af Kunst- og Kulturforeningen er kommet gratis ind til udstillingerne og har fået rabat på foreningens arrangementer og på køb af kunst. SKK har årligt betalt for leje af lokaler og administration (i 2020 i alt kr. 84.000. Dette er tilføjet senere, da motiveringen blev gennemgået til referat. VE)

Det er vores klare indtryk, at Svanekegaardens brugere indtil for nylig aldrig har tænkt ret meget over, hvem der arrangerer hvad – de kommer i Svanekegaarden, og det er indholdet og kvaliteten, der tæller – og samarbejdet har igennem mange år været til gensidig gavn og glæde.

 

STRUKTURÆNDRING I SVANEKEGAARDEN

I begge bestyrelser, Fonden Svanekegaardens såvel som kunst- og kulturforeningens, har vi længe talt om, at et generationsskifte måtte være på vej. Fonden Svanekegaarden fik i 2020 ny formand, Lars Nørgaard, og Fonden havde i længere tid arbejdet frem mod en strukturændring, som nu er igangsat, og som også kom til at berøre Kunst- og Kulturforeningen.

 

Der var især to områder, vi i 2020 brugte tid på at drøfte: Fonden ønskede at overtage den centrale del af udstillingsvirksomheden, og Fonden ville i løbet af 2021 starte en venneforening direkte under Fonden og ønskede, at SKK skulle indgå i den nye konstruktion. I udgangspunktet var vi ret langt fra hinanden.

 

VEDRØRENDE UDSTILLINGERNE

I 2014 var mængden af aktiviteter i Svanekegaarden vokset og det samme var arbejdsbyrden, og der var – og er – kun ansat en administrator og en pedel; Fonden bad SKK om at overtage den samlede udstillingsvirksomhed, og det sagde SKK ja til.

 

SKK har så i de mange år omhyggeligt og bevidst opbygget den udstillingskultur, I kender, med en bred vifte af retninger og genrer inden for kunsten og kunsthåndværket. Vi har vist værker af lokale og udefra kommende kunstnere, en blanding af velkendt og nyt, af det letforståelige og det mere svært tilgængelige.  Og fællesnævneren har altid været, at kvaliteten skal være i orden.

 

Sidste år besluttede Fonden at ville tage hele den centrale periode af udstillingsvirksomheden tilbage. Det ville efterlade SKK med en ramme, som ville kunne rumme mindre end halvdelen af foreningens sædvanlige udstillingsprogram. Det, der ville blive tilbage til SKK, var månederne i begyndelsen og slutningen af året, hvor aktiviteten erfaringsmæssigt har været lavest.

 

Ændringen ville indebære, at den omhyggeligt afbalancerede udstillingskultur, som SKK siden 2014 har bygget op, ville gå i stykker, og vi fandt det ikke realistisk at fortsætte med en virksomhed, der ville blive amputeret til under det halve; så fra og med januar i år har Fonden overtaget alle udstillingerne.

Da SKK ikke havde set et program fra Fonden, tilbød foreningen Fonden at overtage SKKs program, der allerede var tilrettelagt for første halvår, hvor Fonden så vidt vides ikke havde et program klar. Det takkede Fonden ja til, og på publikums vegne er vi ikke mindst glade for, at den store Heerup udstilling, som SKK begyndte at planlægge helt tilbage i efteråret 2019, blev vist.

 

VENNEFORENING

Fonden Svanekegaarden ejer stedet og har formelt det overordnede ansvar for det. Iflg. sine vedtægter er Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening en selvstændig, medlemsbaseret forening – og iflg. samme vedtægter er foreningen hjemhørende på Svanekegaarden, hvor dens opgave bl.a. primært har været at inspirere fonden og afholde cafearrangementer og udstillinger.

Det har vi nu bestræbt os på at gøre i snart tyve år, og indtil de seneste år har vi altid oplevet os selv som en fuldgyldig del af Svanekegaarden og ligeværdig samarbejdspartner.

 

Den holdning afspejles også i den måde foreningens bestyrelse har brugt en stor del af sine midler på. Ud over dét, det koster at afholde udstillinger og cafearrangementer og købe kunst til medlemmerne, har foreningens bestyrelse igennem årene forvaltet Kunst- og Kulturforeningens økonomi under skyldig hensyntagen til dét, Svanekegaarden har haft brug for; eksempelvis startede en arbejdsgruppe i SKKs regi en række forfatterarrangementer i 2010 – og da det viste sig, at LitteraturforumBornholm, som det dengang hed, var en god og stabil indtægtskilde, overlod vi det efter godt et års tid til Fonden, som siden har haft glæde af overskuddet.

 

Ud over de før nævnte 84.000 kr. for administration og husleje, støttede SKK I 2020 Fonden med så stort et beløb, at det bevirkede et underskud på foreningens eget budget på godt 20.000 kr. fordi vi brugte små 39.000 kr. på forbedringer i Svanekegaarden.   I april 2020 lånte SKK Fonden 50.000 kr. – et lån, der blev forlænget ved årsskiftet og som forfalder med udgangen af i år. Sluttelig har SKK da også igennem snart mange år sørget for mellem halvdelen og en tredjedel af årets gæster.

 

Fra Fondens side var der som sagt ønske om, at SKK skulle ændre status og vedtægter og gå fra formelt at være en selvstændig enhed til at blive en venneforening direkte under Fonden.

Det blev i fred og fordragelighed drøftet længe og grundigt på adskillige møder mellem repræsentanter for de to bestyrelser.

 

SKK havde som udgangspunkt, at foreningen ikke ville at ændre status uden at se et budget og en indholdsbeskrivelse for den nye forening. Men et budget var det ikke muligt at få, og den skitse til indhold, vi blev præsenteret for, fandt vi ikke var et tilstrækkeligt grundlag til at afgive SKKs suverænitet og identitet – og medlemmernes penge.

 

Derfor – som vi skrev til jer i nytårsbrevet 2020 – måtte vi i bestyrelsen konstatere, at Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening ikke var klar til at ændre status på det foreliggende grundlag.

I stedet blev vi i SKKs bestyrelse enige om, at vi hen over 2021 ville følge hele udviklingen i Svanekegaarden med opmærksomhed og positiv interesse, så vi inden generalforsamlingen i 2022 forhåbentlig ville have et bedre grundlag for de beslutninger, vi derefter måtte træffe vedr. vores forenings fremtidige status og eventuelle tilknytningsforhold til Fonden.

 

Som en slags opsummering på de mange drøftelser, udsendte Fonden og SKK d. 18. december en fælles pressemeddelelse, hvor vi konkluderede:

 

Fonden og SKK har i fællesskab arbejdet på at tilpasse det mangeårige samarbejde til en ny og mere effektiv organisationsform med et tættere samarbejde, og det er Fonden nu klar til at sætte i værk. 1. januar 2021 overtager Fonden udstillingsvirksomheden, som de sidste 7 år har ligget i SKKs regi, og påbegynder etableringen af en ny støtteforening.

 

SKK er ikke helt klar til at ændre status endnu; foreningen vil derfor også i 2021 at tilbyde medlemmerne masser af god kunst til udlodning, den sædvanlige rabat på entré til caféarrangementer og Kyndelmissekoncert samt gratis adgang til Svanekegaardens udstillinger. SKKs medlemmer vil således ikke opleve de store forandringer i deres forening i det nye år.

 

STATUS DECEMBER 2021

Og hvordan er det så gået hen over året? Ved de møder, vi havde med Fondens formand og næstformand i 2020, var det vores klare oplevelse, at de gerne så, at SKK var gået ind i den nye støtteforening, Svanekegaardens Venner. Af samme grund havde vi vel forventet, at vi hen over året 2021 ville være blevet mødt med imødekommenhed og positiv opmærksomhed.

Desværre har det ikke været vores hovedindtryk. SKK har snarere oplevet året som en slags udholdenhedsprøve med bevægelige mål.  Når vi traf en aftale med formanden, viste det sig af og til efter et par dage, at ”det desværre ikke var sådan, det var”. Noget, der flere gange efterlod os med en fornemmelse af, at der herskede en vis kasketforvirring mellem administrator og formand.

Eksempelvis nægtede administrator at lægge SKKs beretning fra den årlige generalforsamling 2020 på hjemmesiden under SKKS bjælke, (der i øvrigt var blevet flyttet fra forsiden ned under ”Svanekegaardens historie”), da beretningen ”ikke gavnede Svanekegaarden”.

 

Samarbejdet blev ikke bedre hen over sommeren, og i september holdt de to parters formænd og næstformænd møde og blev enige om, at Svanekegaarden fra og med 1. oktober ikke længere skulle fungere som administration for SKK. Men inden SKK kunne nå at orientere sine egne medlemmer om beslutningen, og om at foreningen flyttede sine aktiviteter hen i Kulturhuset FREM, skrev administrator på Svanekegaardens hjemmeside, at foreningens arrangementer var aflyst og returnerede købte Ticketmaster-billetter med samme meddelelse – så SKK ingen muligheder havde for at underrette køberne om, at arrangementerne ikke var aflyst, men flyttet til FREM.

 

Det blev nok kulminationen – og SKK måtte erkende, at det var nødvendigt med denne ekstraordinære generalforsamling. Holdt vi ud for længe? Måske. For Svanekegaarden er et fantastisk sted, og det er trist, at det er gået, som det er; men hverken SKKs bestyrelse eller de fantastiske mennesker, som har passet vores udstillinger i årevis, orkede mere.

 

BEGRUNDELSER FOR FORSLAGET OM VEDTÆGTSÆNDRINGER

Begrundelserne for vedtægtsændringerne, som bestyrelsen foreslår træder i kraft 1. januar 2020 kan opsummeres således:

 

  • l. Da SKK desværre ikke længere er hjemmehørende på Svanekegaarden, må foreningen nødvendigvis skifte navn og hjemsted.
  • 2. Foreningens formål er det samme, som det plejer at være, blot - igen - uden den nævnte tilknytning til Svanekegaarden.
  • 10 Hvis foreningen opløses, foreslår bestyrelsen, at foreningens eventuelle formue går til kunst og kultur på Bornholm.

 

Vibeke Eskesen, fmd.